ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی پکن

Telegram
ورزشکاران روسیه در رقابت های سرسختانه المپیک زمستانی 2022 پکن شرکت دارند.
© REUTERS / Edgar Su

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/یولیا کاناکینا .

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/یولیا کاناکینا . - اسپوتنیک افغانستان
1/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/یولیا کاناکینا .

© Sputnik / Grigory Sysoyev / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/دیدنیس آیراپتیان.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/دیدنیس آیراپتیان. - اسپوتنیک افغانستان
2/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/دیدنیس آیراپتیان.

© Sputnik / Grigory Sysoyev / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آناستاسیا میشینا و الکساندر گالیاموف .

 ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آناستاسیا میشینا و الکساندر گالیاموف . - اسپوتنیک افغانستان
3/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آناستاسیا میشینا و الکساندر گالیاموف .

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/دنیس اسپیتسوف، آلکساندر بالشونوف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/دنیس اسپیتسوف، آلکساندر بالشونوف از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
4/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/دنیس اسپیتسوف، آلکساندر بالشونوف از روسیه.

© Sputnik / Aleksei Filippov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/الیزابت گلوبیوا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/الیزابت گلوبیوا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
5/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/الیزابت گلوبیوا از روسیه.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/سوتلانا میرونووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/سوتلانا میرونووا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
6/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/سوتلانا میرونووا از روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آنا شیبانووا و آنا شوخینا و پولینا بالگریوا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آنا شیبانووا و آنا شوخینا و پولینا بالگریوا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
7/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آنا شیبانووا و آنا شوخینا و پولینا بالگریوا از روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/رومان رپیلوف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/رومان رپیلوف از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
8/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/رومان رپیلوف از روسیه.

© Sputnik / Grigory Sysoev / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/ویکتوریا سینیتسینا و نیکیتا کاتسالاپوف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/ویکتوریا سینیتسینا و نیکیتا کاتسالاپوف از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
9/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/ویکتوریا سینیتسینا و نیکیتا کاتسالاپوف از روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آلکساندر بالشونوف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آلکساندر بالشونوف از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
10/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آلکساندر بالشونوف از روسیه.

© Sputnik / Grigory Sysoev / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/کامیلا والیووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/کامیلا والیووا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
11/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/کامیلا والیووا از روسیه.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آندری سابالف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آندری سابالف از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
12/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آندری سابالف از روسیه.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آیکاترینا کاتنیکووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آیکاترینا کاتنیکووا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
13/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آیکاترینا کاتنیکووا از روسیه.

© Sputnik / Alexander Vilf / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/مارک کوندراتوک از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/مارک کوندراتوک از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
14/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/مارک کوندراتوک از روسیه.

© REUTERS / Edgar Su

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آندری باگدانوف و یوری پروخوروف از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آندری باگدانوف و یوری پروخوروف از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
15/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آندری باگدانوف و یوری پروخوروف از روسیه.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/کریستینا رزسووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/کریستینا رزسووا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
16/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/کریستینا رزسووا از روسیه.

© Sputnik / Alexey Filippov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آناستاسیا تاتالینا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آناستاسیا تاتالینا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
17/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/آناستاسیا تاتالینا از روسیه.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/یلنا سریوگینا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/یلنا سریوگینا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
18/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/یلنا سریوگینا از روسیه.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/ناتالیا نپریایوا از روسیه.

 ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/ناتالیا نپریایوا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
19/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/ناتالیا نپریایوا از روسیه.

© Sputnik / Alexey Filippov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/یلنا ساخریاکووا از روسیه.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/یلنا ساخریاکووا از روسیه. - اسپوتنیک افغانستان
20/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/یلنا ساخریاکووا از روسیه.

© Sputnik / Pavel Bednyakov / ورود به گالری تصاویر

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/ناتالیا نپریایوا از روسیه برنده مدال نقره.

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/ناتالیا نپریایوا از روسیه برنده مدال نقره. - اسپوتنیک افغانستان
21/21

ورزشکاران روسیه در المپیک زمستانی 2022 در پکن/ناتالیا نپریایوا از روسیه برنده مدال نقره.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала