وضعیت در پیرامون پل کریمه پس از انفجار و ریزش

Telegram
امروز کمیته ملی مبارزه با تروریسم از انفجار یک لاری روی پل کریمه خبر داد که باعث آتش سوزی هفت مخزن سوخت قطار شد.
© Sputnik / The investigative committee of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان کمیته پژوهش های فدراسیون روسیه در حال انجام بررسی بر روی پل کریمه هستند، که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

کارمندان کمیته پژوهش های فدراسیون روسیه در حال انجام بررسی بر روی پل کریمه هستند، که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.  - اسپوتنیک افغانستان
1/12

کارمندان کمیته پژوهش های فدراسیون روسیه در حال انجام بررسی بر روی پل کریمه هستند، که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

قطارهایی با مخزن روی پل کریمه که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به آتش گرفتن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

قطارهایی با مخزن روی پل کریمه که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به آتش گرفتن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
2/12

قطارهایی با مخزن روی پل کریمه که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به آتش گرفتن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

صف در یک تانک تیل در سیمفروپل. صبح در پل کریمه در قسمت خودرو از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

صف در یک تانک تیل در سیمفروپل. صبح در پل کریمه در قسمت خودرو از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
3/12

صف در یک تانک تیل در سیمفروپل. صبح در پل کریمه در قسمت خودرو از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik / Vitaly Timkiv /  مراجعه به بانک تصاویر

آشپزخانه صحرایی در نقطه گرمایش برای رانندگان در تامان. در پل کریمه از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

آشپزخانه صحرایی در نقطه گرمایش برای رانندگان در تامان. در پل کریمه از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
4/12

آشپزخانه صحرایی در نقطه گرمایش برای رانندگان در تامان. در پل کریمه از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik / Vitaly Timkiv /  مراجعه به بانک تصاویر

شوله گندم سیاه در یک نقطه گرمایش برای رانندگان در تامان. در پل کریمه از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

شوله گندم سیاه در یک نقطه گرمایش برای رانندگان در تامان. در پل کریمه از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
5/12

شوله گندم سیاه در یک نقطه گرمایش برای رانندگان در تامان. در پل کریمه از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

پل کریمه که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که باعث آتش گرفتن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

پل کریمه که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که باعث آتش گرفتن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
6/12

پل کریمه که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که باعث آتش گرفتن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

بزرگراه خالی "توریدا" در کریمه. صبح در پل کریمه در قسمت خودرو از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

بزرگراه خالی "توریدا" در کریمه. صبح در پل کریمه در قسمت خودرو از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
7/12

بزرگراه خالی "توریدا" در کریمه. صبح در پل کریمه در قسمت خودرو از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik / Vitaly Timkiv /  مراجعه به بانک تصاویر

وسایل نقلیه خدمات آتش نشانی وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی نقطه گرمایش رانندگان در تامان. در پل کریمه از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

وسایل نقلیه خدمات آتش نشانی وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی نقطه گرمایش رانندگان در تامان. در پل کریمه از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
8/12

وسایل نقلیه خدمات آتش نشانی وزارت شرایط اضطراری فدراسیون روسیه در نزدیکی نقطه گرمایش رانندگان در تامان. در پل کریمه از سمت شبه جزیره تامان، یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy /  مراجعه به بانک تصاویر

قطارهایی با مخزن روی پل کریمه که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به آتش گرفتن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

قطارهایی با مخزن روی پل کریمه که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به آتش گرفتن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
9/12

قطارهایی با مخزن روی پل کریمه که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به آتش گرفتن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik / The investigative committee of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه در حال انجام اقدامات تحقیقاتی بر روی پل کریمه هستند که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت شد. قطار. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

کارمندان کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه در حال انجام اقدامات تحقیقاتی بر روی پل کریمه هستند که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت شد. قطار. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.  - اسپوتنیک افغانستان
10/12

کارمندان کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه در حال انجام اقدامات تحقیقاتی بر روی پل کریمه هستند که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک لاری منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت شد. قطار. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik /  مراجعه به بانک تصاویر

صف در یک تانک تیل در فیودوسیا. صبح در پل کریمه در قسمت خودرو از سمت شبه جزیره تامان، یک کامیون منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

صف در یک تانک تیل در فیودوسیا. صبح در پل کریمه در قسمت خودرو از سمت شبه جزیره تامان، یک کامیون منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد. - اسپوتنیک افغانستان
11/12

صف در یک تانک تیل در فیودوسیا. صبح در پل کریمه در قسمت خودرو از سمت شبه جزیره تامان، یک کامیون منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت قطار شد. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

© Sputnik / The investigative committee of the Russian Federation /  مراجعه به بانک تصاویر

کارمندان کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه در حال انجام اقدامات تحقیقاتی بر روی پل کریمه هستند که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک کامیون منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت شد. قطار. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

کارمندان کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه در حال انجام اقدامات تحقیقاتی بر روی پل کریمه هستند که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک کامیون منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت شد. قطار. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.  - اسپوتنیک افغانستان
12/12

کارمندان کمیته تحقیقات فدراسیون روسیه در حال انجام اقدامات تحقیقاتی بر روی پل کریمه هستند که در قسمت خودرویی آن از سمت شبه جزیره تامان یک کامیون منفجر شد که منجر به مشتعل شدن هفت مخزن سوخت شد. قطار. ریزش جزئی دو دهانه خودرو از گذرگاه. طاق بالای قسمت زمینی آن آسیبی ندیده است. تردد روی پل متوقف شده است، ناوبری در تنگه همچنان ادامه دارد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала