گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در پکن

Telegram
نشست بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم این کشور در پکن در 16 اکتوبر 2022 گشایش پیدا کرد.
© AFP 2022 / Noel Celis

رئیس جمهور چین شی جین پینگ هنگام ورود به نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 دست تکان می دهد.

رئیس جمهور چین شی جین پینگ هنگام ورود به نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 دست تکان می دهد. - اسپوتنیک افغانستان
1/12

رئیس جمهور چین شی جین پینگ هنگام ورود به نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 دست تکان می دهد.

© AFP 2022 / Noel Celis

یکی از اعضای امنیتی در حال نگهبانی ورود مردم برای نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 است.

یکی از اعضای امنیتی در حال نگهبانی ورود مردم برای نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 است. - اسپوتنیک افغانستان
2/12

یکی از اعضای امنیتی در حال نگهبانی ورود مردم برای نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 است.

© AFP 2022 / Noel Celis

نمایندگان پس از نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 دیده می شوند.

نمایندگان پس از نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 دیده می شوند. - اسپوتنیک افغانستان
3/12

نمایندگان پس از نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 دیده می شوند.

© AFP 2022 / Noel Celis

حاضران چای را پیش از گشایش نشست بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 سرو می کنند.

حاضران چای را پیش از گشایش نشست بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 سرو می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
4/12

حاضران چای را پیش از گشایش نشست بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 سرو می کنند.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

این گروه نظامی پیش از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در پکن، چین، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022، در تالار بزرگ مردم تمرین می کند. چین روز یکشنبه یک کنفرانس حزبی دو بار در دهه را گشایش می کند. در آن انتظار می رود رهبر شی جین پینگ، سومین دوره پنج ساله خود را دریافت کند که با پیشینه ای سال های پسین شکسته شده و خود را به عنوان قدرتمندترین سیاستمدار چینی از زمان مائوتسه تونگ معرفی می کند.

این گروه نظامی پیش از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در پکن، چین، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022، در تالار بزرگ مردم تمرین می کند. چین روز یکشنبه یک کنفرانس حزبی دو بار در دهه را گشایش می کند. در آن انتظار می رود رهبر شی جین پینگ، سومین دوره پنج ساله خود را دریافت کند که با پیشینه ای سال های پسین شکسته شده و خود را به عنوان قدرتمندترین سیاستمدار چینی از زمان مائوتسه تونگ معرفی می کند. - اسپوتنیک افغانستان
5/12

این گروه نظامی پیش از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در پکن، چین، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022، در تالار بزرگ مردم تمرین می کند. چین روز یکشنبه یک کنفرانس حزبی دو بار در دهه را گشایش می کند. در آن انتظار می رود رهبر شی جین پینگ، سومین دوره پنج ساله خود را دریافت کند که با پیشینه ای سال های پسین شکسته شده و خود را به عنوان قدرتمندترین سیاستمدار چینی از زمان مائوتسه تونگ معرفی می کند.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

یک عکاس هنگام سخنرانی رئیس جمهور چین شی جین پینگ در مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین که در تالار بزرگ مردم پکن، چین، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022 برگزار شد، عکس می گیرد. چین روز یکشنبه یک کنفرانس حزبی دو بار در دهه را گشایش می کند که در آن انتظار می رود شی جین پینگ، رئیس جمهور شی جین پینگ، سومین دوره پنج ساله خود را دریافت کند که با پیشینه اخیر شکسته شده و خود را به عنوان قدرتمندترین سیاستمدار چینی از زمان مائو تسه تونگ معرفی می کند.

یک عکاس هنگام سخنرانی رئیس جمهور چین شی جین پینگ در مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین که در تالار بزرگ مردم پکن، چین، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022 برگزار شد، عکس می گیرد. چین روز یکشنبه یک کنفرانس حزبی دو بار در دهه را گشایش می کند که در آن انتظار می رود شی جین پینگ، رئیس جمهور شی جین پینگ، سومین دوره پنج ساله خود را دریافت کند که با پیشینه اخیر شکسته شده و خود را به عنوان قدرتمندترین سیاستمدار چینی از زمان مائو تسه تونگ معرفی می کند. - اسپوتنیک افغانستان
6/12

یک عکاس هنگام سخنرانی رئیس جمهور چین شی جین پینگ در مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین که در تالار بزرگ مردم پکن، چین، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022 برگزار شد، عکس می گیرد. چین روز یکشنبه یک کنفرانس حزبی دو بار در دهه را گشایش می کند که در آن انتظار می رود شی جین پینگ، رئیس جمهور شی جین پینگ، سومین دوره پنج ساله خود را دریافت کند که با پیشینه اخیر شکسته شده و خود را به عنوان قدرتمندترین سیاستمدار چینی از زمان مائو تسه تونگ معرفی می کند.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

نمایندگان با لباس اقلیت‌های قومی پس از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در تالار بزرگ خلق در پکن، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022، ترک می‌کنند. شی جین پینگ، رهبر چین یکشنبه اعلام کرد، که دولتش سیاست‌های خود را حفظ خواهد کرد، که آن را در تضاد با ایالات متحده و دیگر کشورها قرار داده و کنترل اقتصاد و جامعه را از حزب کمونیست عمیق تر کرده است.

نمایندگان با لباس اقلیت‌های قومی پس از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در تالار بزرگ خلق در پکن، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022، ترک می‌کنند. شی جین پینگ، رهبر چین یکشنبه اعلام کرد، که دولتش سیاست‌های خود را حفظ خواهد کرد، که آن را در تضاد با ایالات متحده و دیگر کشورها قرار داده و کنترل اقتصاد و جامعه را از حزب کمونیست عمیق تر کرده است. - اسپوتنیک افغانستان
7/12

نمایندگان با لباس اقلیت‌های قومی پس از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در تالار بزرگ خلق در پکن، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022، ترک می‌کنند. شی جین پینگ، رهبر چین یکشنبه اعلام کرد، که دولتش سیاست‌های خود را حفظ خواهد کرد، که آن را در تضاد با ایالات متحده و دیگر کشورها قرار داده و کنترل اقتصاد و جامعه را از حزب کمونیست عمیق تر کرده است.

© AFP 2022 / Noel Celis

رئیس جمهور چین شی جین پینگ (C) در نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 از کنار نمایندگان می گذرد.

رئیس جمهور چین شی جین پینگ (C) در نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 از کنار نمایندگان می گذرد.  - اسپوتنیک افغانستان
8/12

رئیس جمهور چین شی جین پینگ (C) در نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 از کنار نمایندگان می گذرد.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

مأموران بس ها پس از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در تالار بزرگ مردم پکن، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022، تابلوهایی را برای نمایندگان هدایت می‌کنند. شی جین پینگ، رهبر چین یکشنبه به این موضوع اشاره کرد، که دولتش همچنان سیاست هایی را که در تضاد با ایالات متحده و دیگر کشورها قرار داده و کنترل اقتصاد و جامعه را از حزب کمونیست عمیق تر کرده است، ادامه خواهد داد.

مأموران بس ها پس از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در تالار بزرگ مردم پکن، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022، تابلوهایی را برای نمایندگان هدایت می‌کنند. شی جین پینگ، رهبر چین یکشنبه به این موضوع اشاره کرد، که دولتش همچنان سیاست هایی را که در تضاد با ایالات متحده و دیگر کشورها قرار داده و کنترل اقتصاد و جامعه را از حزب کمونیست عمیق تر کرده است، ادامه خواهد داد. - اسپوتنیک افغانستان
9/12

مأموران بس ها پس از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در تالار بزرگ مردم پکن، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022، تابلوهایی را برای نمایندگان هدایت می‌کنند. شی جین پینگ، رهبر چین یکشنبه به این موضوع اشاره کرد، که دولتش همچنان سیاست هایی را که در تضاد با ایالات متحده و دیگر کشورها قرار داده و کنترل اقتصاد و جامعه را از حزب کمونیست عمیق تر کرده است، ادامه خواهد داد.

© AFP 2022 / Noel Celis

نمایندگان پس از گشایش نشست بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 این تالار را ترک می کنند.

نمایندگان پس از گشایش نشست بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 این تالار را ترک می کنند. - اسپوتنیک افغانستان
10/12

نمایندگان پس از گشایش نشست بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 این تالار را ترک می کنند.

© AFP 2022 / Noel Celis

رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، هنگام سخنرانی در نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 یک نوشیدنی می نوشد.

رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، هنگام سخنرانی در نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 یک نوشیدنی می نوشد. - اسپوتنیک افغانستان
11/12

رئیس جمهور چین، شی جین پینگ، هنگام سخنرانی در نشست گشایش بیستمین کنگره حزب کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن در 16 اکتوبر 2022 یک نوشیدنی می نوشد.

© AP Photo / Mark Schiefelbein

نمایندگان پس از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022 این تالار را ترک می‌کنند. شی جین پینگ، رهبر چین یکشنبه به این موضوع اشاره کرد، که دولتش سیاست‌هایی را که در تضاد با ایالات متحده و دیگر کشورها و تعمیق کنترل حزب کمونیست بر اقتصاد و جامعه پیش‌بینی کرده است، حفظ خواهد کرد.

نمایندگان پس از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022 این تالار را ترک می‌کنند. شی جین پینگ، رهبر چین یکشنبه به این موضوع اشاره کرد، که دولتش سیاست‌هایی را که در تضاد با ایالات متحده و دیگر کشورها و تعمیق کنترل حزب کمونیست بر اقتصاد و جامعه پیش‌بینی کرده است، حفظ خواهد کرد.  - اسپوتنیک افغانستان
12/12

نمایندگان پس از مراسم گشایش بیستمین کنگره ملی حزب حاکم کمونیست چین در تالار بزرگ مردم در پکن، یکشنبه، 16 اکتوبر 2022 این تالار را ترک می‌کنند. شی جین پینگ، رهبر چین یکشنبه به این موضوع اشاره کرد، که دولتش سیاست‌هایی را که در تضاد با ایالات متحده و دیگر کشورها و تعمیق کنترل حزب کمونیست بر اقتصاد و جامعه پیش‌بینی کرده است، حفظ خواهد کرد.

نوار خبری
0
برای شرکت در گفتگو
ورود به سیستمیا ثبت نام کنید
loader
بحث و گفتگو
Заголовок открываемого материала