01:15 26 سپتمبر 2018
American dollar

بانک مرکزی افغانستان ده میلیون دالر را به طور لیلام به فروش می رساند

© Flickr/ Miran Rijavec
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 00

بانک مرکزی اعلام کرده است، که د افغانستان بانک الی مبلغ ده میلیون دالر امریکایی را در داوطلبی امروز دو شنبه 4 دلو سال جاری بطور لیلام بفروش می رساند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ودصم، ازعموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که مبلغ یک میلیون و پنجصدهزار افغانی را پیش از این به طور تضمین به مدیریت عمومی عملیات بازار دافغانستان بانک تحویل نموده اند، تقاضا کرده تا در داوطلبی شرکت نمایند و برندگان لیلام مکلف اند تا حسابات شانرا الی ختم دو روز تصفیه نمایند.

همچنان بانک مرکزی افغانستان از عموم اشتراک کنندگان تقاضا کرده است تا فورمه های داوطلبی را الی ساعت 9 صبح از مدیریت عملیات بازار و مراکز زون های دافغانستان بانک اخذ نموده و دوباره به موظفین مربوط تسلیم نمایند.

آنعده صرافانیکه تاکنون مبلغ یک میلیون و پنجصد هزار افغانی تضمین بخاطر اشتراک در لیلام های دالر را تحویل ننموده اند، میتوانند یک روز پیش از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و درلیلام های بعدی اشتراک نمایند.

قابل یاد آوری است، که تسویه قسمی معاملات مجاز نمیباشد، برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا یک مرتبه بطور نقده و حواله در مدت زمان معین تحویل بانک نمایند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک