03:14 31 مارچ 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

نماینده رسمی شورای عالی صلح افغانستان شرایط آغاز مذاکرات حکومت با طالبان را شرح داد.

احسان طاهری نماینده رسمی شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک، گفت: «در سال های قبل، در دوران اداره پیشین، ما یک عده شرایط از جمله رعایت مواد قانون اساسی، خلع سلاح و دیگر موضوعات را پیشکش کردیم. چنین موضعگیری به آن منجر شد که مذاکرات راجع به صلح آغاز نشود. ما (شورای عالی صلح افغانستان) و حکومت، امروز اعلام میداریم که هیچگونه شرایط اولیه برای آغاز مذاکرات وجود نه دارند.
خود بخود، وقتیکه مذاکره آغاز شود، ما مسایل مختلف را مورد بحث قرار خواهیم داد. و در نهایت امر، اگر جروبحث ها در فضای دوستانه جریان یابند، نتائیج در انتظار ما قرار خواهند داشت.
از همینرو، موضعگیری ما در این مورد، تا مذاکرات بدون شرایط اولیه آغاز گردند، به قوت خود باقی می ماند. هر اجندای که «طالبان» بخواهند در پشت میز مذاکرات مورد بحث قرار دهند، ما آماده ایم به این مساعدت و کمک نمائیم، کار را طوری خواهیم کرد، تا آن به موضوع مورد بحث بین طرفین مبدل گردد.
اگر صحبت راجع به تصحیحات در قانون اساسی افغانستان مطرح باشد، واضحاً، این سوال باید مورد بحث قرار گیرد. آنها میتوانند آن را مورد بحث قرار دهند و نظم وارد نمودن تصحیحات در قانون اساسی کشور ما درج است. از همینرو، در اینجا هیچگونه پرابلم ها وجود ندارند».
وی بر علاوه گفت که هر مساله که به آن آینده افغانستان مربوط می باشد، مور بحث قرار خواهد گرفت.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر