افغانستان
دریافت لینک کوتاه
331
ما را در دنبال کنید

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان می گوید که هنوزم پوسته روشن تاریخی زبان فارسی دری به میان نیامده است، او می گوید زبان شهروندان افغانستان دری است و آن شکی وجود ندارد.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از سلام وطندار، رئیس جمهور غنی در مراسم گشایش هماندیشی ملی زیر نام«افغانستان،گهواره زبان فارسی دری» می گوید که در افغانستان مقاسیه با ایران سر تاریخ زبان فارسی دری کار چندانی نشده است.

به گفته رئیس جمهور، فارسی در کنار پیوند،مردم، زبان یک حوزه تمدنی است.

آقای غنی می افزاید که افغانستان در قلمرو زبان فارسی دری نقش اساسی داشته است و نسل جوان کشور را به درک  ریشه های عمیق و برانجام پژوهش های باستان شناسی روی زبان ها و هویت تاریخی کشور تاکید می کند.

در این هماندیشی رئیس جمهور پذیرفت مدالی به نام مولانا جلال الدین محمد بلخی ضرب زده شود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر