05:41 11 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

با گذشت سه روز شرکت درملوگ قادر به تشخیص رای های سیاه و سفید بایومتریک نشده است، این شرکت تاکنون به کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه‌ی بررسی اش را تسلیم نکرده است.

به گزارش اسپوتنیک، به نقل از شبکه 1، قرار بود که این شرکت تا پایان روز یک شنبه، یعنی چهار پیش به کمیسیون مستقل انتخابات تصفیه رای های سیاه از سفید بایومتریک شده را بسپارد.

اما دیده می شود در حال حاضر، این شرکت نتوانسته این کار در زمان تعیین شده‌ی آن انجام دهد.

کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، اورنگ زیب، می گوید که جز انتظار دیگر راهی نیست، هر چند که تمامی آمادگی برای بررسی نتیجه‌ی درملوگ روی دست است.

از سوی دیگر افراد که در شکستاندن قفل مرکز دیجیتالی این نهاد دست داشتند به دادستانی کل معرفی شدند، در حال حاضر این افراد کارمندان برحال در کمیسیون مستقل اند.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل می‌گوید: بربنیاد قانون، این افراد باید نخست برکنار و سپس به این نهاد معرفی شوند، اما کمیسیون می‌گوید: دادستانی این مورد را از کمیسیون رسمن درخواست نکرده است.

چالش های فنی در کمیسیون مستقل انتخابات، و کندی کار شرکت درملوگ باعث شده است که اعلام نتایج همیشه به تاخیر بیافتد.

اعلام نتیجه‌ی ابتدایی از ۲۷میزان به بیست وسوم عقرب به تاخیر افتاد.

نگرانی ‌های وجود دارد که اگر این شرکت در کارش تاخیر کند، اعلام نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات در 23 عقرب امکان پذیر نخواهد بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر