09:03 01 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 21
ما را در دنبال کنید

رانندگي در كابل دل شير مي خواهد. راننده گی در جاده های اين شهر، با هيچ اصول رانندگي منطبق نيست و فرهنگ رعايت اشاره هاى ترافيکى در کابل نهادينه نشده است.

رعایت نکردن قوانین ترافیکی و گذشتن از چراغ سرخ از سوی زورمندان و مقامات حکومتی به عرف مبدل گردیده است.
مسوولان ترافيک شهر کابل ميگويند درحاليکه در٢٢ جادۀ اين شهر، اشاره هاى ترافيکى نصب است؛ اما يک تعداد مردم و راننده ها به دليل عدم آگاهی از قوانين ترافيکی اشاره هاى ترافيکى را رعايت نمى کنند.


راننده گان شهری با انتقاد از زورمندان میگویند که قانون باید بالای عام مردم تطبیق شود اما در کابل ترافیک ها مردم غریب و تکسی‌ران ها را جریمه میکند اما با زورمندان نمی تواند مقابله کنند.
بیشتر اتفاق افتاده که مامورین ترافیک از سوی زورمندان لت و کوب شود.
سپری شدن از چراغ سرخ و رعایت نکردن قانون ترافیکی از صد الی پنجصد افغانی جریمه را در پی دارد.
شماری از دیگر از باشنده گان کابل میگویند اگر چراغ های ترافیکی در تمام جاده ها نصب گردد و همه به آن احترام قایل شوند بدون شک که ترافیک سنگین از جاده کم خواهد شد.
مدیریت ترافیک کابل در حالی از ادامه نصب چراغ های ترافیکی در جاده شهر کابل خبر میدهد که اکنون در شماری از این جاده چراغ های نصب شده برق ندارند و بر این اساس شماری حادثات ترافیکی نیز افزایش پیدا کرده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر