00:59 15 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
102
ما را در دنبال کنید

ریاست عمومی امنیت ملی: نشر گزارش تحقیقی آقای محمودی در مورد سوی استفاده جنسی از اطفال در یک تعداد مکاتب ولایت لوگر باعث اغتشاش افکار عامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین تن به تهدیدات جدی امنیتی گردید.

به گزارش اسپوتنیک، در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که پس از نشر گزارش تهدیدات جدی متوجه آقای محمودی و همکار شان گردید، به همین ملحوظ، نامبرده‌گان به هدف تامین امنیت و محافظت آنها از تهدیدات به یک مکان امن منتقل گردیدند و همچنان قضایای سنگین جرمی که در گزارش آقای محمودی از آن تذکر بعمل آمده، وضاحت طلب شود تا مورد پیگیری نهاد های عدلی و قضایی قرار گیرند.

متاسفانه، از جریان صحبت های آقای محمودی واضح گردید که یافته های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشور های خارجی برای خانواده اش، انجام شده بود.

ادعا های بدون اساس و بدون مدارک اثباتیه این گزارش چندین تن منجمله اطفال چندین مکاتب را به تهدید جدی امنیتی مواجه نموده است.

این چنین گزارش هاباعث مغشوش ساختن اذهان عامه نسبت به محیط آموزشی می گردد و اطفال ما را می تواند از فرصت تعلیمی محروم نماید.

در ضمن، اتهامات و ادعا های توهین آمیز به هویت جمعی مردم آسیب می رساند و موقف افغانستان را در نزد نهاد های مدافع حقوق بشر خدشه دار می سازد. 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر