15:31 23 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

د افغانستان بانک می‌گويد که چهارکارمند بلند رتبۀ اين اداره که در هفت قضیه متهم به فساد بودند، از وظايف شان سبکدوش و دوسيه های شان به اداره لوی سارنوالی فرستاده خواهد شود.

به گزارش اسپوتنیک، د افغانستان بانک می‌گوید که براساس فیصله اخیر شورای عالی د افغانستان بانک، چهار کارمند بلند رتبه متهم به فساد در هفت پرونده بودند، از وظیفه سبک دوش و پرونده های شان جهت بررسی های بیشتر به اداره محترم لوی سارنوالی فرستاده خواهد شود.

د افغانستان بانک می‌گوید: اداره ناظر کل (تفتیش داخلی) هفت پرونده فساد را بررسی و ارزیابی نموده و گزارش آن را به کمیته تفتیش داخلی که رئیس کل بانک عضو آن نمی‌باشد ارائه نموده و تصمیم گرفته شد تا با شورای عالی د افغانستان بانک به عنوان عالی ترین مرجع با صلاحیت غرض تصمیم گیری شریک ساخته شود.

در اطلاعیه که از طرف د افغانستان بانک منتشر شد، آمده است گزارش متذکره به تاریخ 4 سرطان 1399 به شورای عالی ارائه گردید. بر مبنای بررسی های انجام شده، شورای عالی مطابق به قانون د افغانستان بانک منجمله فقره (3) ماده 20 آن فیصله نموده است که برخی از کارمندان بلند رتبه متهم به فساد از وظیفه سبکدوش و مابقی کارمندان دخیل مویدات تادیبی دریافت نمایند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر