15:07 23 سپتمبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور غنی در دیدار با هیات رهبری وزارت صحت عامه از دکتران و سایر کارمندان خدمات صحی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند، قدردانی کرد.

به گزارش اسپوتنیک، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با هیات رهبری وزارت صحت عامه و مسئولین شفاخانه های افغان- جاپان و محمد علی جناح از طریق ویدیو کنفرانس، صحبت کرد.

در این ویدیو کنفرانس که در ارگ انجام شد و در آن رییس عمومی ادارۀ امور و رییس ادارۀ بازرس نیز حضور داشتند، در خصوص عرضه خدمات بهتر صحی و مبارزه مؤثر با ویروس کرونا، صحبت شد.

هیات رهبری وزارت صحت عامه، ضمن صحبت در مورد فعالیت ها و مشکلات شان، پیشنهادات خود را در خصوص عدم پرداخت معاشات پرسونل شفاخانه های افغان- جاپان و محمد علی جناح با رئیس جمهور شریک ساختند.

زئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و پیشنهادات متذکره، از داکتران و سایر کارمندان خدمات صحی که در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند، قدردانی کرد و به ادارات مربوط وظیفه سپرد تا در قسمت اجرای به موقع معاشات آنان اقدامات عاجل نموده و گزارش اجراات شان را به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه نمایند.

رئیس جمهور به ادارۀ بازرس هدایت داد تا اتهامات وارده مبنی بر سؤاستفاده از امکانات مبارزه با ویروس کرونا را به صورت جدی بررسی نموده و نتایج یافته ها را به ریاست جمهوری گزارش دهد.

همچنان رئیس جمهور کشور به ریاست عمومی ادارۀ امور وظیفه سپرد تا در همکاری با وزارت صحت عامه، موضوع رفع نیازمندی های این وزارت را مورد پیگیری قرار دهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر