13:40 13 جون 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 21
ما را در دنبال کنید

معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله تاکید دارد هر شخصی که نیاز به محافظت و محافظ دارد می تواند به تصدی عامه مراجعه کند.

به گزارش اسپوتنیک، عبدالصبور قانع معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله می‌گوید که به هیچ صورت پولیس نزد افراد بوده نمی‌تواند.

آقای قانع می افزاید که هر شخصی که نیاز به محافظت و محافظ دارد می‌تواند به تصدی عامه مراجعه کند، این تصدی براساس طرزالعمل برای شان نفر می‌دهد.

آقای قانع هشدار می‌دهد که تمام پولیس دوباره به قوماندانی‌ها به وظیفه خود برمی‌گردند. خدمتی پولیس از یک قطعه به دیگر قطعه، از یک ولسوالی به دیگر ولسوالی و از یک شعبه به دیگر شعبه ختم است. همه به وظیفه خود می‌روند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر