16:16 18 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
111
ما را در دنبال کنید

معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز گفت، که من از جانب حکومت افغانستان به همه مردم افغانستان اطمینان می دهم که حقوق بشر به عنوان یک ارزش عمومی و حقوق اقلیت ها و همچنین حقوق زنان جزء اصول اساسی ما برای صلح و غیر قابل تنازل است.

دانش: نظام امارتی سبب صلح نه بلکه منجر به گسترش جنگ خواهد شد
Facebook Media office of The Second Vice President of Islamic Republic of Afghanistan

به گزارش اسپوتنیک، دفتر رسانه ای معاون دوم رئیس جمهور افغانستان امروز نوشت: سرور دانش معاون رئیس جمهور امروز (یکشنبه، 23 قوس) در کنفرانس ملی "اقلیت های آسیب پذیر افغانستان و روند صلح" گفت، که ممکن حقوق اقلیت ها که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، در دوره پساصلح در معرض خطر قرار بگیرد.

او بیان کرد، که اکنون یک نگرانی این است که در پرتو صلح و موافقتنامه های احتمالی پساصلح، ممکن است همین مقدار حقوق اندکی که در قانون اساسی ما در نظر گرفته شده، هم در معرض خطر قرار گیرد. 

دانش بیان کرد، که متأسفانه در کشور ما رسوباتی از تعصبات جاهلی هنوز هم در ذهنیت برخی از افراد و حلقات باقی مانده است که هرگاه از یک اقلیت و هویت فرهنگی و زبانی او صحبت شود و یا حقوق او مطالبه شود، فورا گفته می شود که این سخن مخالف وحدت ملی است.

معاون رئیس جمهور افزود: احترام به هویت و فرهنگ همه اقوام کشور عین وحدت ملی و موجب تحکیم همبستگی و همدلی ما می شود و تنوع ما باعث قوت ما است.

او عنوان کرد، که در دوره حکومت رئیس جمهور سابق حامد کرزی، تقاضایی از سوی علمای شیعه درباره ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری در دانشکده شرعیات مطرح شده بود.

دانش در ادامه بیان کرد، که این نامه آنان را رئیس جمهور کرزی به من فرستاد که با دانشگاه کابل مطرح کنم. دانشکده شرعیات کابل در پاسخ، در کنار دلایل زیادی، از جمله نوشته بودند که ایجاد دیپارتمنت فقه جعفری در دانشکده شرعیات مغایر وحدت ملی است و موجب تفرقه ملی می شود.

این مقام حکومتی خاطرنشان کرد، که "بعضی ها در مورد احوال شخصیه اهل تشیع در قانون اساسی هم گفته بودند که این روش به وحدت ملی ما آسیب می زند و باعث اختلاف می شود، این واقعا یک سخن بسیار جالب و خنده دار است که اگر کسی حقی را مطالبه کند و از عدالت سخن بگوید، متهم به نقض وحدت ملی و تفرقه طلبی و حتی متهم به وابستگی و مزدوری برای بیگانه می شود."

او تاکید کرد، که یک اقلیتی که در حاکمیت هم شریک نیست، چگونه و با چه زبانی بگوید و از ما بخواهد که زبان و فرهنگ  او را به رسمیت بشناسیم و به عنوان بخشی از فرهنگ و تاریخ این کشور، آن را تقویت کنیم و حداقل از خطر انقراض نجات بدهیم؟

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر