11:51 26 سپتمبر 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

ادارۀ بازرس ویژۀ ریاست جمهوری اعلام کرده است که در چگونه‌گی مصرف بودجۀ دولت در امر مبارزه با ویروس کرونا حیف‌ومیل گسترده‌یی صورت گرفته است.

به گزارش اسپوتنیک، غزال حارس، رئیس اداره بازرس افغانستان برای مبارزه علیه فساد اداری امروز در برنامه‌ حساب ‌دهی دولت به ملت در مرکز رسانه ‌های حکومت گفته است، در سال مالی 1399 بیش از دوصد تن به اتهام فساد به سارنوالی معرفی شده اند که از این جمله 223 تن آن از ولایت‌ ها و 9 تن آن از مرکز کابل می ‌باشند.
خانم حارث می‌افزاید که بررسی دربارۀ چگونه‌گی مصرف حدود یک میلیارد افغانی از بودجۀ دولت در امر مبارزه با ویروس کرونا، نشان می‌دهد که حیف‌ومیل گسترده‌یی در مصرف این بودجه صورت گرفته است.
به گفته حارس، خریداری های غیر مرتبط و تفاوت قیمت در خریداری عین جنس در ولایاتی که مورد بازرسی قرار گرفته اند، از دیگر یافته های اداره بازرس است. او تأکید کرد که تفاوت قیمت ها در عین جنس زیاد است وبه گونه مثال یک کیت محافظتی از 550 افغانی تا 9هزار افغانی ویک ماشین ونتلاتور از831 هزار الی 3 میلیون افغانی، خریداری شده است.
وی گفته است: در نتیجه‌ی اجراات از بازرسی منابع و بودجه اختصاص یافته به کرونا در 24 ولایت تا اکنون 232 نفر که در سطح وزیر، معین، والی، معاون والی، روسای ادارات ذیربط و اعضای کمیته‌های تدارکاتی می باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر