08:48 04 مارچ 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

حکومت جاپان از مقامات افغانستان می‌خواهد تا در مبازه با فساد جدی عمل کنند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، تاکاشی اوکادا سفیر جاپان در کابل گفته است که حکومت افغانستان، در مبارزه با فساد اداری باید بطور جدی اقدام کند تا کمک‌های این کشور، به مردم افغانستان کمک بکند.


سفیر جاپان در کابل، با ابراز نگرانی از خشونت‌ها در این کشور می‌گوید که برای دست یافتن به صلح باید به خشونت‌ها کاهش یابند.
آقای اوکادا گفت: "برای آن که این کمک ها اثربخش باشند، یک عنصر مهم، شفافیت است. امیدواریم که حکومت افغانستان، تلاش هایش را برای نابودسازی فساد ادامه دهد تا این کمک های ما برای مردم افغانستان، حداکثر اثر را داشته باشند."
کشور جاپان، 122 میلیون دالر را در بخش های امنیتی،خدمات صحی و غذا به افغانستان کمک کرده است.
وی گفته است که سطح بلند خشونت‌ها در افغانستان زنده‌گی را برای مردم این کشور دشوار می سازد.
سفیر جاپان در کابل گفت: "این بسته های کمکی شامل پروژه هایی اند که برای مهاجران بازگشت کننده، بی جا شده گان داخلی و کسانی که از آنان میزبانی می کنند، خوراک، خدمات صحی و ابزارهای محافظتی فراهم می سازند. بخش دوم کمک به بخش امنیتی است. جاپان به صندوق قانون و نظم، کمک مالی فراهم می سازد تا این صندوق بتواند از پرداخت تنخواه پولیس و آموزش پولیس زن، حمایت مالی کند."
او می‌گوید که جاپان از گفتگوهای صلح میان افغانان پشتیبانی می‌کند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر