01:25 17 اپریل 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

انس حقانی عضو هیأت طالبان در مسکو به اسپوتنیک گفت که امارت مثال حکومتداری خوب است.

آقای حقانی به سوال خبرنگار در مورد ارزیابی نشست آن را نشست خوب برای تشکیل دولت و تفاهم سیاسی در افغانستان خواند.

آقای حقانی به موضوع امارت اشاره کرد و امارت را مثال امنیت و مبارزه با فساد و جلوگیری از تجزیه خواند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر