11:44 26 فبروری 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

قرار است در آلمان محبس خاص را برای متخلفین ویروس کرونا ایجاد گردد.

به گزارش اسپوتنیک، Bild گفت، قرار است، در ایالت فدرال زاکسن آلمان در آستانه ایجاد توقیف خانه برای "بازداشت اجباری" افرادی ایجاد می گردد که بنابر نقض قرنطینه ویروس کرونا بارها دستگیر شده اند.

برای این اهداف، قرار است تعمیر ساخت سال 2017 که محل برای پزیرش مهاجرین بود، دوباره تجهیز شود. همانطور که این روزنامه نوشته است، در بهار سال 2020 ، پترا کاپینگ وزیر صحت عامه ساکسونی، پیشنهاد ارسال متخلفین قرنطینه به شفاخانه های عقلی و عصبی را ارائه کرد. این طرح و ایده های قرار دادن آنها در هوتل ها یا شفاخانه ها رد  گردید.

به گفته Bild، ساختمانهای در درسدن، به زندان برای متخلفین قرنطینه آلمان مبدل خواهد شد.

این که شرایط و هزینه های استقرار در این محبس چقدر خواهد بود، هنوز گزارش نشده است. با این همه، دیوارهای آن آماده شده و پلویس نیز نظاره گر آن خواهد بود.

وزارت حفاظت اجتماعی برنامه های تجهیز مجدد این مرکز را تأیید کرد. در همان زمان، "قرار دادن اجباری" ممکن است افرادی را که مرتبا مرتکب تخلف شده اند تهدید کند.

این درخواست باید از طرف وزارت صحت عامه به محکمه ارائه شود. تاکنون چنین سابقه هایی در زاکسن وجود نداشته است، اما مقامات می خواهند آماده شوند