11:06 04 مارچ 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

مذاکرات بین روسیه و صربستان در تولید واکسین "اسپوتنیک وی" جریان دارد.

به گزارش اسپوتنیک، نناد پوپوویچ وزیر نوآوری های صربستان خبر داده است که بین روسیه و صربستان در مورد تولید مشترک واکسین ضد ویروس کرونا "اسپوتنیک وی" صبحت ها جریان دارد.

وی افزود: "به کمک ووچیچ رئیس جمهور صربستان، کشور روسیه عاجل به تقاضا ما در مورد تولید مشترک واکسین "اسپوتنیک وی" در صربستان جواب مثبت داده است.

به گفته وی، خودش با رهبری کمپنی "جنریوم" پروتکل را در مورد  اتخاذ گام های بعدی برای تولید مشترک واکسین بحث نموده است. پاپوویچ تاکید کرد، انتظار میرود که در آینده نزدیک گروپ متشکل از متخصصین روسیه برای معرفت با کارد ها و امکانات تولید واکسین، به صربستان تشریف میاورند.

قبل از این، صندوق سرمایه گذاری مستقیم توافقنامه را با دولت صربستان در مورد تحویل 2 میلیون واکسین "اسپوتنیک وی" ضد کرونا ویروس امضا نمود که به اساس آن می توانند یک میلیون نفر را در کشور شان واکسین کنند.