13:42 06 مارچ 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

مدیرکل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که تعداد افراد واکسینه شده علیه COVID-19 در جهان بیش از تعداد بیماران است.

به گزارش اسپوتنیک، تدروس ادهانوم، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی روز جمعه گفت که تعداد افراد واکسینه شده علیه COVID-19 در جهان بیش از تعداد بیماران است.

او در نشست توجیهی گفت: "در سطح جهان، تعداد واکسینه شده ها از تعداد افرداد بیمار پیشی گرفته است. از یک طرف، این خبر خوبی است و یک دستاورد شگفت انگیز در مدت زمان کوتاه است. اما بیش از سه چهارم این واکسن ها فقط در 10 کشور انجام شده، که تقریباً 60 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را در دست خود دارند".  

رئیس سازمان بهداشت جهانی تأکید کرد که نزدیک به 130 کشور با جمعیت 2.5 میلیارد نفر هنوز حتی اولین دوز واکسن را دریافت نکرده اند.

وی بار دیگر از کشور ها خواست که آسیب پذیرترین جمعیت و کارکنان بهداشتی را واکسینه کنند تا قبل از ادامه واکسیناسیون‌های گسترده، واکسنهای مازاد را با سایر کشورها به شریک کنند.