07:27 19 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

بانک جهانی اعلان کرد که واکسیناسیون کوید-۱۹ را در افغانستان، تمویل می‌کند.

به گزارش اسپوتنیک،  بانک جهانی می گوید که این بستۀ کمک مالی جدید برای بیش از 17 درصد شهروندان افغانستان زمینه تطبیق واکسن کرونا را فراهم خواهد کرد.

این بانک همچنان گفته است که این مقدار در بهبود خدمات ضروری صحی کمک کرده و افغانستان را در امر بیرون رفت از تاثیرات شیوع بیماری کووید ۱۹ نیز حمایت خواهد کرد.

هینری کرالی رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان می گوید که بانک جهانی در هماهنگی با شرکای انکشافی، حکومت افغانستان را در قسمت مقابله موثر با ویروس کوید ۱۹، بهبود ظرفیت‌های تست و تداوی و تقویت عمومی سیستم صحی افغانستان همکاری کرده و اکنون این کمک مالی در قسمت ارایه به موقع و مساویانه واکسن کوید۱۹ به تمام شهروندان افغانستان یک گام مهم است.

پیش از این بانک جهانی تعهد کرده بود که 393 میلیون دالر را به هدف مبارزه با کوید۱۹ و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از آن در چندین مرحله به افغانستان کمک خواهد کرد.

درحال حاضر  بیش از 56 هزار واقعۀ مثبت ویروس کرونا، دو هزار و 462 مورد مرگ ناشی از آن و بهبودی بیش از 40 هزار و 600 بیمار در افغانستان به گونۀ رسمی ثبت شده است.

بانک جهانی گفته است که این تمویل اضافه‌گی یک گام بسیار مهم در بخش دسترسی میلیون‌ها افغان به واکسین است.

در عموم بانک جهانی 12 میلیارد دالر برای کشورهای در حال رشد در بخش توزیع واکسن ، آزمایش و معالجه کوید ۱۹ اختصاص داده است