19:07 17 اپریل 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

اکثر متخصصین به این نظر اند که واکسین نمیتواند 100% ما را در برابر عفونت محافظت کند.

به گزارش اسپوتنیک، اگر مقدار زیادی از پاتوژن به بدن فرد واکسینه شده وارد شود، این امر می تواند منجر به اصطلاح دستیابی به موفقیت در مصونیت شود.

اوگنی تیماکوف متخصص امراض عفونی روسی و واکسینولوژیست در این ارتباط توضیحات داده گفت: " شخصی که واکسینه شده است ممکن است فکر کند که دیگر مسری نیست و مجدداً به او آلوده نمی شود. اما این درست نیست. پس از واکسیناسیون  هنوز خطر عفونت کمی وجود دارد".

مرکز وکتور، که واکسین EpiVacCorona را تولید می کند، هشدار داد که فرد مبتلا به ایمنی، پس از تماس با ویروس کرونا، می تواند ظرف یک ماه پس از واکسیناسیون بیمار شود ، اما در این حالت ویروس باعث عوارض .ارگانهای بدن و یا مرگ نخواهد شد

مرکز وکتور، که واکسین EpiVacCorona را تولید می کند، هشدار داد که فرد مبتلا به ایمنی، پس از تماس با ویروس کرونا، می تواند ظرف یک ماه پس از واکسیناسیون بیمار شود ، اما در این حالت ویروس با عث عوارض ارگانهای بدن و یا مرگ نخواهد شد