13:31 23 اکتوبر 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

تقریبا 45 میلیارد دالر در سال 2022 برای تامین واکسین کرونا بخش اعظم از جمعیت بزرگسال جهان ضرورت است.

به گزارش اسپوتنیک، تدروس آدهانوم رئیس عمومی سازمان صحت جهانی در این خصوص اطلاع داده گفت: « بر اساس ارزیابی های ما در سال آینده ما از 35 تا 45 میلیارد دالر نیاز داریم تا اکثریت بزرگسال جهان را واکسینه کنیم.»

سر منشی سازمان گفت که طی دو هفته اخیر بیشترین موارد ابتلا به کووید 19 نسبت به شش ماه اول پاندمی ثبت شده است علی رغم اینکه واکسین وجود دارد. برای دستیابی به ایمنی جمعی باید اکثریت بزرگسال جمعیت جهان واکسینه شوند و برای اینکار تولید واکسین باید بیشتر شود.

برای همین منظور سازمان صحت جهانی خواستار افزایش بودجه برنامه های است که با هدف شراکت بین المللی به منظور تامین دسترسی به ادویه کووید 19 و ابزارهای تشخیصی است. فعلاً برنامه به بودجه به میزان 19 میلیارد دالر نیاز دارد.