14:40 15 جون 2021
خبر های دیگر
دریافت لینک کوتاه
0 0
ما را در دنبال کنید

صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه و یونیسف قراردادی برای تحویل 220 میلیون دوز واکسین روسی توافق کردند.

به گزارش اسپوتنیک، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه اعلام کرده است که با یونیسف قراردادی برای تحویل 220 میلیون دوز واکسین دو دوزی "اسپوتنیک وی" روسی علیه کرونا برای تزریق به 110 میلیون نفر به امضا رساندند.


این صندوق تاکید کرد، قراداد با یونیسف در خصوص واکسین "اسپوتنیک وی" دسترسی و تقاضا این واکسین را در سراسر جهان گسترش می دهد. ارائه این واکسین به یونیسف پس از قرار گرفتن نام این واکسین در فهرست استفاده اضطراری توسط سازمان بهداشت جهانی ممکن خواهد بود.
صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه همچنین مذاکراتی را با سازمان اتحاد جهانی واکسین و ایمنی سازی (گاوی) برای بررسی امکان قرار گرفتن اسپوتنیک وی در فهرست کوواکس انجام داده است.
کریل دیمیترف رئیس صندوق سرمایه گذاری روسیه گفته است که تاکنون بیش از چهال کشور جهان از واکسین کرونا استفاده میکنند.