18 September 2014, 12:00

نماینده ی پارلمان اوکراین – ویتالی ژورافسکی به صندوق کثافات انداخته شد

 نماینده ی پارلمان اوکراین – ویتالی ژورافسکی به صندوق کثافات انداخته شد

مردم اوکراین به دلیل این که نمایندگان مانند ژورافسکی مقصر به قتل هموطنان, ناکارایی در رشد اقتصادی ،حفظ منافع ملی ومدیریت ناسالم هستند به سطل زباله انداختند و اجازه نمی دادند که او از سطل خارج شود.

  •  
    در میان گذاشتن