15 February 2015, 00:59

پایگاه فضایی جدید روسیه

پایگاه فضایی جدید روسیه

معاون صدراعظم روسیه از پایگاه فضایی جدید کشور که در حال اعمار است دیدن کرد.

مرکز کنترل و دیده بانی این پایگاه به هنگام بازدید معاون نخست وزیر آمده بهرهبرداری بود.

در این پایگاه دوربین های مداربسته وجود دارد که امکان کنترل و نظارت پرتاب آن را فراهم می کند.

به گفته وی با راه اندازی این دوربین ها ، افرادی که مسئول آماده ساختن این پایگاه می باشند می دانند که کار آنها از راه دور تحت نظارت کامل قرار دارد.

  •  
    در میان گذاشتن