5 March 2015, 11:11

حرکت مدنی علیه پوشیدن چادری

حرکت مدنی علیه پوشیدن چادری

گروهی از فعالان جامعه مدنی به مناسبت از هشتم مارچ، روز بین المللی زن حرکت نمادینی را تحت عنوان "مردان چادری پوش" در کابل انجام دادند.

این مردان درحمایت از زنان وبه منظور محو خشونت علیه زنان چادری (برقه) پوشیده و درجلو در کمیسیون مستقل حقوق بشر تجمع نموده، تا حمایت شانرا از زنان کشور اعلام کنند وبه هر نوع خشونت علیه زن نه بگوین.

علیرضا یاسا فعال جامعه مدنی و یکی از اشتراک کنندگان این حرکت به خبرنگار ما زحل سرحد در مورد هدف این حرکت گفت:  "هدف ما تجربه ی احساس پوشیدن چادری توسط مردان و همدردی با زنان است و همچنین نه گفتن به تجلیل از روز و مقام شامخِ زن با مصارف گزاف در هوتل های بلند قیمت می باشد". وی افزود:

ثبت صدا

قابل یاداوری است که برگزاری چنین فعالیت ها در افغانستان به عنعنه مبدل گشته اند. شخصیت های اجتماعی افغان که از حقوق زنان دفاع میکنند، نه تنها به مناسبت ۸ مارچ، بلکه به مراتب بیشتر، چنین راه پیمایی ها راه اندازی میکنند. مقامات مانع این کار نمی شوند، اما از مدافعین حقوق بشر حمایت نمی کنند و به نظارات از دور بر انها ترجیح میدهند.

  •  
    در میان گذاشتن