6 March 2015, 15:56

مارش اعتراضیه «مردان در چادری» که در کابل برگزار گردید باعث انعکاسات وسیع در بین مدافعان افغان حقوق بشر گردید.

میخواهیم یاداوری نمائیم که گروپ فعالین افغان از سازمان اجتماعی «جامعه مدنی» در استانه هشتم مارچ – روز بین المللی زنان، راه پیمایی را تحت عنوان ـ مردان در چادری» راه اندازی کردند. هدف این راه پیمایی – ابراز همدردی مردان نسبت به زنان چادری پوش بود.

در ماهیت امر، پوشیدن چادری – فقط یگانه و حادترین مشکل زنان افغان نمی باشد. مدافعان محلی حقوق بشر عقیده دارند که راجع به حقوق زنان به سطح عالی دولتی هیچکس اظهار نگرانی نمی کند و حقوق زنان پیوسته پامال میشوند و گویا چنین مشکل اصلاً وجود ندارد. مقامات حاکم در زمینه خاموشی اختیار نموده اند.

زمان خوشنام نماینده سازمان حقوق بشر و دمکراسی افغانستان در مصاحبه با زحل سرحد خبرنگار ما به این ارتباط گفت: " امروز نه تنها در افغانستان، بلکه در تمام جهان زنان در وضع بسیار اسیب پذیر قرار دارند و مردان مسلط اند و از مدتها قبل چنین وضعیت بوجود امده است. ولی در افغانستان بر این مشکل پرابلم های خاص ما افزوده شده و این فشار از جانب بنیادگرایان اسلامی می باشد". او افزود:

ثبت صدا

 در افغانستان تعداد زیادی سازمان های اجتماعی حقوق بشر و زنان وجود دارند. ولی افزاش خشونت، باوجود راه پیمایی ها و اعتراضات علیه خشونت نسبت به زنان پیوسته افزایش می یابد. علت این چیست؟ زمان خوشنام در پاسخ به این سوال گفت:

ثبت صدا

بصورت کل تجربه نجات می دهد– خاصتاً در افغانستان – نشان میدهد که مشکل زنان هیچگاهی بخودی خود حل نخواهد شد. این مشکل به ذات خود – تا ان لحظه - عمیق تر شده میرود، وقتیکه وخامت ان حد و حصر نخواهد داشت.

  •  
    در میان گذاشتن