13 March 2015, 11:01

در سیستم عدلی و قضای افغانستان چی میگذرد

در سیستم عدلی و قضای افغانستان چی میگذرد

تا جای که معلوم است, تا هنوز برنامه ریفورم در سیستم عدلی و قضای افغانستان طرح نگردیده است.

لاحیه جدیدی در رابطه به استخدام کادر ها در سیستم قضا و ځارنوالی کشور وضع نگردیده٬ نهاد ها و کانون های مسلکی برای ارتقاع سویه کادر ها وجود ندارد٬ با گذشت شش ماه رئیس جمهور به ابتکار جدیدی دست زد ٬ به مشاور حقوقی خود عبدالعلی محمدی دستور داد تا از ځارنوالان کشور امتحان سویه بگیرد ٬ چطور می توان بدون نبود برنامه در عرصه, به کدام اساس و کدام نورم ها باید چنین امتحانات صورت گیرد و کدام مرجع با صلاحیت باید چنین امتحانات را از سارنوالان که صابقه بیشتر از ده سال و بیست سال دارند, بپزیرد, این همه عامل عمده ای اعتراضات ځارنوالان افغانستان گردیده, که نمی توان با ایشان موافق نبود.

در مورد ریفورم در سیستم قضای افغانستان, احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل در مصاحبه با مبصر سیاسی ما دوکتورسمیع الله پویا گفت:"دولت افغانستان باید با برگزاری آموزشگاهای کوتا مدت کارمندا عدلی و قضای خود را آموزش بدهد". وی افزود:

ثبت صدا

 

  •  
    در میان گذاشتن