17 March 2015, 12:14

مژده برای مرد ناشنوا

مژده برای مرد ناشنوا

نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند.

موهرین نا شنوا ساکن استانبول یک روز صبح با خواهر خود برای قدم زدن بیرون شد و وقتی رهگذران با وی به زبان اشاره صحبت کردند شگفت زده شد.

  •  
    در میان گذاشتن