18 March 2015, 14:33

سرحد بین فقیر نشینان و ثروتمندان در مکسیکو

اسکار رویس یک اقدام را تحت عنوان "پاک سازی مرز"، را راه اندازی نموده است.

این عکاس چهار قطعه عکس را از یک منطقه مرکزی شهر مکسیکو را نشر نموده, تا فاصله بین مناطق فقیر نشین و ثروتمندان شهر را نشان بدهد.

  •  
    در میان گذاشتن