2 April 2015, 14:57

سرباز 105 ساله تاجک در رژه پیروزی شرکت میورزد

سرباز 105 ساله تاجک در رژه پیروزی شرکت میورزد

10سربازان جنگ جهانی دوم از تاجکستان در رسم و گذشت روز پیروزی به تاریج 9 می در میدان سرخ اشتراک میورزند کهن سالترین آنها 105 سال عمر دارد . حلیم فسخ الدین خبرنگار ما در دوشنبه مهمان این سرباز بود.

دروازه سعد الله ادینایوف همیشه باز است و خودش از مهمانان پذیرایی میکند و زیاده وقت با ینوفورم جشنی که در سینه آن مدالهای زیاد دو جنگ نصب است که عبارت از جنگ با فنلندیها و جنگ کبیر میهنی میباشد.او در جبهه از مسکو تا برلین جنگیده ومیگوید که 9 می سال 1945 تا هنوز پیش چشمانش قرار دارد.

"آخ.... کسی میرقصید کسی گریه میکرد و کسی کلاه خود را از خوشی بالا میانداخت ...آخ ....خیلی دوستانه زندگی داشتیم".

سعد الله ادینایف برچه اکتشافی خویش را برای مهمانان نشان داد که شخصآ قومندان جبهه مرکزی مارشال رکاسوفسکی یکجا با نشان افتخار درجه دوم در سال 1943 برایش اعطا نموده بود .

این سرباز نشان افتخار خود را چندی قبل به موزیم منطقه تحفه داد, اما برچه را نزد خود نگهداشت . سعدالله در مورد صحبت های خود با مارشال رکاسوفسکی یاد آور شده میگوید که دو سال قبل از ختم جنگ, تسخیر برلین را پیشگویی کرده بود که بعد ها خودش از این گفته نبوتی حیرت زده شده بود. او میافزاید:

"او از من پرسید, تو کی هستی؟ در جواب گفتم, دلگی مشر .... فلانی ....مارشال پرسید, جنگ چه وقت خاتمه مییابد؟ من با اطمینان جواب دادم که دوم می در برلین خواهیم بود .بیرق خود را در برلین بلند و به اهتزاز می آوریم, و بیرق صلیب ی عقاب دار آنها را در جایکه ضرور است میاندازیم".

میگویند: هر انسان دو سن دارد. یکی سن تقویمی و سن بیولئژیکی. اگر از روی مدارک قضاوت نمایم, سعد الله 105 سال را سپری نموده ولی به نظر میرسد که سن او از 80 سال بیش نیست.

او در حویلی خود کار میکند و آرزو دارد که عروسی نماید.

الکساندر می سیوف رئیس اتحادیه سربازان انترناسیونال افغانستان از منطقه کومسانگیر تاجکستان در این ارتباط گفت:

" او 105 سال را تکمیل کرده و قسمیکه می بینید بشاش و خوشحال هست. او در دوش به جوانان شانس میدهد. ما از پدرکلانهای خود پایداری را میآموزیم, آنها جنگ ها, غم ها و خوشبهای زیادی را درین جهان دیده اند. ما دفاع از وطن را از آنها میآموزیم".

سعدالله ادونایف اعتراف میکند که راز عمر طولانی او, در بیوگرافی غیر ساده اش نهفته است, او در تمام عمر خود کار کرده, بعد از جنگ, 17 سال در معدن (ارتیوموفکه ) در حومه ارکوتسک زحمت کشید و مفتخر به مدال بخاطر قابلیت کاری وبه نشان عالی معدن چی شوروی نایل گردید, بعدآ به تاجکستان برگشت و قسمیکه در شرق مروج است, خانه ساخت نهال شاند و اطفال خود را بزرگ نمود. امروز آنها پدرکلان معروف خود را آماده سفر مینمایند.

سعدالله ادینایف از طرف رئیس جمهور فدراسیون روسیه برای شرکت در جشن پیروزی در مسکو دعوت شده است.

سرباز سعدالله بتاریخ 9 می یعد از شرکت در رسم و گزشت به مناسبت روز پیروزی, در محفل به مناسبت این روز در تپه تعظیم ( پوکلونایه گاره ) شرکت میورزد.

  •  
    در میان گذاشتن