1 February 2015, 15:15

یک روز عادی در میان مناطق فقیر نشین پاکستان

این تصاویر از مناطق فقیر نشین  شهر لاهور  پاکستان گرفته شده اند.

بسیار سخت است باور این موضوع که در قرن 21، ما در خانه های گرم نشسته از شرایط زندگی نالانیم و در همین زمان هنوز کسانی هستند که در چنین شرایطی شب خود را به صبح می رسانند.

  •  
    در میان گذاشتن