17 March 2015, 13:15

بستن دهن خبرنگار با اسکاچ

بستن دهن خبرنگار با اسکاچ

به گزارش رسانه های پولندی, هنگام سفر رئیس جمهور پولند برونیسلاو کوموروفسکی به شهر ژیشوف, محافظین رئیس دولت، دهن روزنامه نگار را توسط سکاچ (اسکاشتیف) بسته کردند.

مقامات مطبوعاتی ریاست جمهوری پولند این خبر را رد کرده میگویند که محافظین دهن خبر نگار را با دست شان بسته بوند.

  •  
    در میان گذاشتن