2 April 2015, 17:45

در پتیربورگ دو رهبر هسته تروریستی را بازداشت نموده اند

در پتیربورگ دو رهبر هسته تروریستی را بازداشت نموده اند

در پتیربورگ دو تبعه روسیه که رهبری هسته تروریستی را بر دوش داشتند، بازداشت شده اند. در این باره به نقل از رسانه های روسیه خبر داده شده است.

طوریکه به «روسبالت» در دفتر مطبوعاتی اداره محلی اداره فدرالی امنیت خبر دادند، ان اداره یکجا با پولیس اقدامات را در باره جلوگیری از فعالیت های تخریبی ساختارهای افراطی انجام میدهد.

در نتیجه در تاریخ ۲ اپریل دو مرد که رهبری هسته تروریستی «حزب التحریر» را که در خاک روسیه به مثابه سازمان تروریستی شناخته شده، بر دوش داشتند، بازداشت گردیدند.

  •  
    در میان گذاشتن