4 April 2015, 13:05

رهبر کوریای شمالی در مورد انجام تمرینات در شرایط جنگ واقعی هدایت داد

رهبر کوریای شمالی در مورد انجام تمرینات در شرایط جنگ واقعی هدایت داد

کیم چین این رهبر کوریای شمالی که رهبری نیروهای مسلح را با رتبه مارشالی بر دوش گرفته، در مورد پیشبرد امادگی خاص افراد بحری نیروهای بحری کشور بصورت هر چه بیشتر تشدیدی هدایت داده است.

طوریکه اژانس اطلاعاتی تیلگراف مرکزی کوریا در روز شنبه خبر داد، او هنگام بازدید از قطعه ۱۶۴ نیروهای بحری جمهوری که محل استقرار ان یاداوری نشده، چنین هدایت داد.

  •  
    در میان گذاشتن