چطور میتواند ما را بشنوید

نشرات

انترنت

- نشرات مستقیم

- استماع نشرات از طریق

-  استماع نشرات از طریق سایر وسایلiPhone/iPad, WinAmp, VLC      

 

امواج رادیو در افغانستان:

محل نصب دستگاه امواج رادیوی وقت نشرات روز های نشرات
Aibak  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Andkoi  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Arghandab  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Asadabad  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Bamyan  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Chekhcheran  93 17.00-18.00 همه روزه
Charrikar  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Daykondi  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Doshi  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Faizabad  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Farah  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Gashm  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Gardiz  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Ghanzi  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Heart  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Jowzjan  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Jalal Abad (Khewa)  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Jalal Abad  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Kabul  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Kholm  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Khost O Farang  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Kunar  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Kandahar  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Kandahar (Spin Boldak)  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Khost 96,4 17.00-18.00 همه روزه
Kunduz  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Khana Abad  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Kunduz (Emam Sahab)  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Kapisa  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Ljalal Abad (Ghanikhal)  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Lashkargah  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Maimana  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Mazar-e-Sharif  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Mehterlam  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Maidanshar  93,5 17.00-18.00 همه روزه
North Takhar  92,9 17.00-18.00 همه روزه
Nemroze  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Norestan  93 17.00-18.00 همه روزه
Pangsher  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Pangwahi  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Polekhomre  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Qalat  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Qalai Now  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Qarghai  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Sar-e-Pul  93,5 17.00-18.00 همه روزه
SHabarqan 93,5 17.00-18.00 همه روزه
Sorobi  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Shendand  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Sharan  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Salang  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Taloqan  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Terinkot  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Torqandi  93,5 17.00-18.00 همه روزه
Urgon  93,5 17.00-18.00 همه روزه

 

  

 Satellite Yamal-202 (49E)
.برنامه های رادیو "صدای روسیه" را همه روزه از طریق ماهواره ستلایت یامال -202 شنیده میتوانید

همچنین به ادرس
Downlink frequency 3743 MHz
(49.0°) Polarization CL
13.00-15.00 UTC

Format DVB-S

 

Express AM22

Downlink frequency 11044 MHz

(53.0°) Polarization CL

13.00-15.00 UTC

Format DVB-S

SR 34075 kbps

Channel (service) – «Radio CH 43»

 

 از ساعت 4:30 الی 6:30 عصر به وقت کابل نشرات ما پخش می گردد. مشخص دیگر این گیرینده ماهواره - SR 34075 kbps- کیلوبایت در ثانیه و چاینل یا سرویس رادیو Channel (service) –  Radio CH 43 است.