قواعد استفاده از مواد که در سایت های «صدای روسیه» جابجا گردیده اند

1. ماده های عمومی

1. 1. قواعد استفاده از مواد که در سایت های ФГБУ РГРК «صدای روسیه» جابجا گردیده ( بعد از این - « قواعد استفاده» ، « قواعد») توسط ترتیب و شرایط استفاده از مواد که در سایت های ФГБУ РГРК «صدای روسیه» ( بعد از این – کمپنی)، منجمله در پارتل ها، بخش های انها، صفحات جابجا گردیده ( بعد از این – سایت های کمپنی) که به انها: http://rus.ruvr.ru/, http://albanian.ruvr.ru/,http://english.ruvr.ru/, http://arabic.ruvr.ru/, http://bengali.ruvr.ru/, http://bulgarian.ruvr.ru/,http://hungarian.ruvr.ru/, http://vietnamese.ruvr.ru/, http://greek.ruvr.ru/, http://dari.ruvr.ru/,http://spanish.ruvr.ru/, http://italian.ruvr.ru/, http://radiovr.com.cn/, http://korean.ruvr.ru/, http://kurdish.ruvr.ru/,http://mongolian.ruvr.ru/, http://german.ruvr.ru/, http://norwegian.ruvr.ru/, http://persian.ruvr.ru/,http://polish.ruvr.ru/, http://portuguese.ruvr.ru/, http://pashto.ruvr.ru/, http://romanian.ruvr.ru/,http://serbian.ruvr.ru/, http://slovak.ruvr.ru/, http://turkish.ruvr.ru/, http://urdu.ruvr.ru/, http://finnish.ruvr.ru/,http://french.ruvr.ru/, http://hindi.ruvr.ru/, http://czech.ruvr.ru/, http://swedish.ruvr.ru/, http://japanese.ruvr.ru/ تعلق دارند. ( فهرست متذکره میتواند تغییر کند. در صورتیکه کدام یک از سایت ها در این فهرست نشان داده نشده باشد، ولی از محتوای ان بر می اید که سایت اشکارا به کمپنی تعلق دارد، قواعد فعلی نسبت به ان بکار برده میشود)

1. 2. قبل از استفاده از مواد که در سایت های یادشده کمپنی جابجا شده باشند، استفاده کنندگان به اشنایی با متن این قواعد مکلف اند.

1. 3. این قواعد میتوانند به زبان های دیگر ترجمه شوند و در سایت های مربوطه لسانی کمپنی جابجا گردند. در صورت اختلاف با نظریه روسی زبان قواعد و نظریه ان به زبان دیگر، نظریه روسی زبان قواعد بکار گرفته میشود.

 

2. مفاهیم و تعریف های اساسی

2. 1.«سایت» -مجموعه معلومات است که در شبکه معلوماتی – تیلی کمونیکیشنی «اینتیرنیت» ( بعداً انتیرنیت)، جابجا گردیده که دسترسی قانونمند حقوقی بر ان از طرف اشخاص سومی به ادرس معین ( نشانه ادرس متحدالشکل منبع معلوماتی - «URL» ) و دومین مربوطه اسمی ( بشمول دومین های فرعی) که کمپنی دارند ان می باشد، صورت میگیرد.

2. 2. «استفاده کننده» -عبارت ازهرشخصیت فزیکی است که دسترسی برحق بر سایت کمپنی یافته باشد که در بند 1. 1. قواعد نشان داده شده و از نام خود یا شخصیت حقوقی، بشمول اژانس های خبری و نه تنها، وسایل الکترونی اطلاعات جمعی، وسایل مطبوع اطلاعاتی، سایت های انتیرنیتی( پارتل ها، صفحات، بلوگ ها)، هم راجسترشده و هم غیرراجسترشده به مثابه وسیله اطلاعات جمعی، اگریگاتورهای اطلاعاتی و غیره فعالیت میکنند.

2. 3. «مواد» - عبارت از هرگونه معلومات ( منجمله، فنوگرام ها، متنی، فوتو - گرافیکی، معلوماتی – گرافیکی، صوتی، بصری - سمعی و غیره مواد)، است که در سایت کمپنی جابجا شده باشند.

4.2. «مواد نو» عبارت از اطلاعات راجع به حوادث و واقعیت های می باشند که خصوصیت استثنایی اطلاعاتی داشته باشند.

2. 5. « مواد اطلاعاتی متنی» -عبارت از مواد تحلیلی است که به شکل متن در سایت کمپنی گذاشته شده باشند و خصوصیت اطلاعاتی داشته باشند.

2. 6. « مواد مولف»- مواد است که در سایت کمپنی به هرشکلگذاشته شده باشد که عبارت از اثر بی مانند متعلق به مولف باشند و خصویت فرهنگی، تعلیمی، تفریحی و یا غیره داشته باشند.

2. 7. «استفاده از مواد» - کاپی کردن، حفظ نمودن، پخش نمودن، نمایش عامه، پخش از طریق امواج، اطلاع از اطریق کیبل، به سمع رساندن عامه که در قانون فعال فدراسیون روسیه، منجمله در ماده 1270 قانون مدنی فدراسیون روسیه، محسوب میشود.

2. 8. « هایپیر لینک»- جز سند HTML است که در فایل ( صفحه) دیگر نشان داده شده باشد که میتواند در سایت در شبکه انتیرنیت قرار داشته باشد و حاوی راه کامل (URL) به این فایل ( صفحه) باشد.

2. 9. « ارسال – RSS »- چارچوب ارسال معلومات به شکل فیته خبرها، اناس مقالات، تغییرات در بلوگ ها و غیره است که توسط نویسنده به شکل مناسب برنامه های خاص – تجمعی یا وسایل ان لاین گرداوری، پروسس و ارایه شده باشند.

 

3. استفاده از مواد سایت های کمپنی

3. 1. استفاده از مواد جابجا شده در سایت های کمپنی توسط استفاده کنندگان، فقط در صورت توافق اولیه تحریری کمپنی یا بر اساس قرارداد با کمپنی، به استثنای موارد که در قواعد تعیین شده، مجاز می باشد.

3. 2. استفاده از مواد جابجا شده در سایت های کمپنی که کمپنی مستقلانه یا به اساس سفارش ان تولید نکرده باشد ( حاوی استناد روشن به تولیدکننده ان یا منبع دیگر ماخذ و غیره باشد) از طرف استفاده کنندگان بدون توافق تحریری کمپنی، در صورت داشتن اجازه صاحب حقوقی در باره در اختیارقراردادن حق استفاده از چنین مواد برای استفاده کنندگان، ممنوع می باشد.

 

4. استفاده از مواد بر مبانی بلاعوض

4. 1. استفاده از مواد که در سایت های کمپنی جابجا شده باشند، به استثنای پخش به هر شیوه ممکن که در قانون و قواعد فعلی پیشبینی شده ( به موارد نقل قول مربوط نمی باشد) بدون توافق تحریری کمپنی و بر مبنای بلاعوض، منجمله در بلوگ ها و شبکه های اجتماعی، به شرط ممکن است که استفاده کننده شخصیت فزیکی باشد و چنین استفاده فقط به اهداف شخصی تحقق می یابد و کسب منفعت را پیشبینی نمی کند.

4. 2. استفاده از متن های معلوماتی مواد کمپنی، به استثنای مورد که در بند 4. 1. قواعد تعیین شده، بدون توافق تحریری و بر مبنای بلاعوض فقط در موارد اتی اجازه داده میشود:

4. 2. 1. در سایت های سازمان های خیریه و موسسات تعلیمی تمامی انواع؛

4. 2. 2. در منابع الکترونی معلوماتی مجانی اجتماعی، تنویری و کشورشناسی.

4. 3. استفاده از مواد متن های معلوماتی توسط سازمان های مذهبی بر مبنای بلاعوض فقط بعد از کسب توافق تحریری کمپنی مجاز است.

4.4. مواد خبری میتوانند از طرف هرگونه استفاده کنندگان بدون کسب توافق تحریری کمپنی و بر مبنای بلاعوض مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت استفاده گنندگان مکلف اند در هر مورد استفاده مواد خبری منبع را ذکر نماید و هایپیرلینک در سایت کمپنی تعیین نماید که مواد یادشده از ان گرفته شده است. هایپیرلینک باید مستقیماً در همان صفحه جابجا گردد که در ان مواد خبری یا بخش ان جابجا گردیده است.

4. 5. استفاده از مواد مولفان که در سایت کمپنی جابجا شده، به استثنای موارد که در بند 4. 1. قواعد تعیین شده، فقط بعد از کسب توافق تحریری کمپنی ممکن است.

 

5. انواع دیگر استفاده

5. 1. استفاده تجارتی مواد که در سایت های کمپنی جابجا شده، فقط بر اساس قرارداد با کمپنی تحقق می یابد. بهای استفاده از هر مطلب مشخص مورد توافق طرفین قرار میگیرد. کمپنی نظر به وضع میتواند استفاده بلاعوض از مواد را اجازه دهد.

5. 2. استفاده از مواد معلوماتی – گرافیکی و تصویری که در سایت های کمپنی جابجا شده، به استثنای بند 4. 1. قواعد، فقط با اجازی تحریری کمپنی یا بر اساس قرارداد با کمپنی و همچنان جابجا نمودن حتمی علامت کمپنی و هایپیرلینک سایت کمپنی ممکن است.

5. 3. استفاده از فنونگرام ها، مواد صوتی، ویدیویی، بصری و سمعی و دیگر مواد، به استثنای بند 4. 1. قواعد، فقط با اجازه تحریری کمپنی یا به اساس قرارداد با کمپنی مجاز است.

5. 4. در صورت ضرورت استفاده از مواد جابجا شده در سایت های کمپنی که حق انها به اشخاص سومی تعلق دارند، استفاده کنندگان باید به صاحبان انها، به استثنای موارد مراجعه نمایند، وقتیکه کمپنی اجازه صاحب حقوقی در باره در اختیارقراردادن حق استفاده چنین مواد به استفاده کنندگان داشته باشد.

 

6. مکلفیت های استفاده کننده هنگام استفاده از مواد

6.1. جابجا نمودن لینک ها و هایپیرلین ها در باه منبع ماخذ.

6. 1. 1. مطالبات عمومی نسبت به ترتیب نمودن لین ها و هایپیرلینک ها قرار ذیل اند:

- اشاره به صفحه اصلی سایت لسانی کمپنی که در بند 1. 1. قواعد نشان داده شده، یا ادرس صفحه مشخص سایت کمپنی یا فایل که از انجا مطلب گرفته شده و نشان دادن نام کمپنی: ФГБУ РГРК » «صدای روسیه»;

- لینک باید برای نمایش و تصور قابل دسترسی باشد. هایپیرلین باید فعال و برای گذار به ان به منبع ماخذ که در سایت کمپنی قرار دارد، قابل دسترسی باشد و باید توسط سایت های مشهور جستجو در انتیرنیت نشان داده شوند. نباید موانع دیگری برای ارایه این لینک، بشمول صفحه که در ان لینک قرار دارد، وجود داشته باشد، نباید ممنوعیت ارایه در فایل robots.txt و همچنان در Meta – تیگ های خود صفحه وجود داشته باشد.، هایپیرلینک نباید توسط تیگ های <noindex > تشریح شده باشد و نباید ملزمه «nofollow » داشته باشد.

6.1. 2. در صورت استفاده از مواد در نشریه های الکترونی، در صفحات سایت های الکترونی، در فایل های الکترونی یا اشکال دیگر استفاده به شکل الکترونی استفاده کننده در هر موردبه ارایه لینک منبع ماخذ به شکل هایپیرلینک فعال مکلف است.

6. 1. 3. در صورت استفاده از مواد در نشرات مطبوع، کتب یا اشکال دیگر استفاده در روی حامل مادی ( کاغذ، نوار و غیره) استفاده کننده در هر مورد مکلف به نشان دادن ( دادن لینک) منبع به شکل نشان دادن صفحه اصلی سایت لسانی کمپنی و نام ФГБУ РГРК «صدای روسیه» یا ان سایت ( بخش، صفحه، فایل) کمپنی می باشد که از ان مطلب گرفته شده است.

6. 1. 4. در صورت استفاده از مواد متنی لینک و هایپیرلینک باید توسط استفاده کننده در قسمت اول متن که در ان از مواد متنی از سایت کمپنی استفاده میشود، یا مستقیماً در زیر متن که در ان مواد متنی سایت استفاده میشود، جابجا گردد. اندازه حروف لین یا هایپیرلینک نباید از اندازه حروف متن استفاده کننده باشد که در این مواد متنی سایت ها استفاده میشود.

6.2. استفاده از مواد کمپنی که از منابع ثانوی دریافت شده، فقط در صورت لینک منبع اولی که در مطابقت با بندهای 6. 1. – 6. 1. 4. قواعد ترتیب شده، به شرط که چنین استفاده حق صاحب امتیاز مواد یادشده را نقض نکند.

6. 3. رعایت دقت تحریر مجدد.

6. 3. 1 در صورت استفاده از مواد جابجا شده در سایت های کمپنی به شیوه های که در قواعد پیشبینی شده، وارداوردن تغییرات در مواد، به استثنای تنقیص مواد متنی، مجاز نیست. تخلیص مواد متنی فقط به شرط مجاز است که تخلیص به تحریف مفهوم چنین مواد منجر نگردد.

6. 3. 2. در صورت استفاده از مواد دیگر ( به غیر از مواد متنی) پروسس ان فقط در موارد مجاز است، اگر برای این کار اجازه کتبی کمپنی وجود داشته باشد.

6. 3. 3. مسوولیت تحریف مفهوم مواد که در صورت پروسس بی کیفیت ان بروز نموده، بر دوش استفاده کننده قرار دارد.

6. 3. 4. درج اطلاعیه در مواد ارسالی RSS از طرف استفاده کننده که مواد کمپنی را کاملاً تکرار میکند، غیرمجاز است.

6.3. 5. در صورت استفاده از مواد پروسس شده کمپنی در مواد ارسالی RSS از طرف استفاده کننده نشان دادن زمان دقیق و قبل از زمان نشر مواد مربوطه در سایت غیرمجاز می باشد.

 

7. ماده های نهایی

7. 1. کمپنی حق دارد در هر زمان قواعد را بدون اطلاع قبلی به استفاده کننده تغییر دهد. هر گونه تغییرات در سایت های کمپنی جابجا میشود و از لحظه یی چنین جابجایی به مرحله اجرا گذاشته تلقی میگردد.

7. 2. در باره تمام مسایل، مربوط به استفاده از مواد جابجا شده در سایت های کمپنی ( منجمله بر اساس پرداختی)، با کسب حقوق در مورد تولید مجدد و نشر مواد سمعی و بصری، با عقد قراردادها، پرداخت ها و در اختیارقراردادن کاپی مواد اصلی باید به ادرس distrib@ruvr.ru یا به تیلفون شماره - +7 (495) 950-63-40 مراجعه شود.