07:13 23 سپتمبر 2021
قواعد استفاده از مواد

قواعد استفاده از مواد

قواعد استفاده از مواد

استفاده قسمی یا کامل از مواد متنی / فوتو گرافیکی/ و ویدیویی جابجا شده در وب سایت af.sputniknews.com (بعداً – "سایت") که حق امتیاز ان به Sputnik (همراه با علامت © Sputnik) تعلق دارد، تنها به شرط یاداوری مستقیم منبع قابل دسترسی برای سیستم های هایپرلینک به ادرس مستقیم مواد در سایت و همچنان یاداوری نام مولف مواد مربوطه مجاز است. در صورت استفاده از مواد واردنمودن تغییرات که محتوای مواد را تحریف میکنند، غیرمجاز می باشد.

این اجازه نامه در هر زمان میتواند از جانب Sputnik بصورت یک جانبه بدون کدام اگاهی خاص تغییر داده شود. متن نو اجازه نامه سر از لحظه جابجا ساختن ان به ادرس اتی به مرحله اجراء گذاشته می شود: http://af.sputniknews.com/docs/about/terms_of_use.html