کالینین گراد

استادیوم کالینینگراد
گروه D
کرواسی
نیجریه
16/06 21:00
گروه E
صربستان
سویس
22/06 20:00
گروه B
اسپانیا
مراکش
25/06 20:00
گروه G
انگلستان
بلژیک
28/06 20:00