کازان
گروه H
24/06 21:00
گروه F
27/06 17:00
یک هشتم نهایی
30/06 17:00
یک چهارم نهایی
06/07 21:00