• کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
 • کانکور دختر زیبا، جوان و سپورتمین بمناسبت جام جهانی فوتبال-2018
© Photo / Robin Böttcher/Miss Germany Corporation
زوی برونت دختر خانم 18 ساله بلجیمی لقب «ملکه زیبائی جهان 2018» را بدست آورد

نمایندگان 32 کشور که در مسابقات جام جهانی 2018 شرکت دارند، در کانکور زیبائی شهر فرایبورگ آلمان شرکت ورزیدند.

طبق مقررات کانکور «ملکه زیبائی جهان-2018»، تمام شرکت کنندگان باید در مورد فوتبال معلومات داشته و سن شان از 18 تا 33 سال باشد.
زوی برونت دختر خانم 18 ساله بلجیمی به لقب «ملکه زیبائی جهان 2018» نایل آمده 4112$ جایزه بدست آورد. جایزه دوم نصیب اناهیته ربایان نماینده المان بدست آورد و جایزه سوم نصیب اماندا پتری از کشور دنمارک گردید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
 • نظر