22:59 18 جنوری 2021
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 20
ما را در دنبال کنید

در تاریخ 6 اگست آژانس خبری «اسپوتنیک» به نقل از وزارت دفاع روسیه خبر داد که اولین پرواز طیاره بی پیلوت سنگین ضربتی «اخوتنیک» که توسط بیروی طراحی «سوخوی» به شیمای «بال پرنده» طراحی شده، بیش از 20 دقیقه طول کشید و موفقانه خاتمه یافت.

نشریه Sohu (چین) مینویسد، به گفته انجینیران کمپنی «سوخوی»، بار بمب های این مادل را هشت تن تشکیل میدهد که نسبت به طیارات شکاری سبک J-10 (چین) و F-16 (امریکایی) بیشتر است. چون این طیاره بی پیلوت به شیمای «بال پرنده» طراحی شده و جسامت نسبی کمتر بزرگ دارد، مشخصات ستیلس آن، نسبت به طیاره شکاری J-20 چینایی بهتر اند.

طوریکه معلوم است، از لحظه ظهور طیارات بی پیلوت در تسلیحات که به آنها MQ-9 Reaper امریکایی تعلق دارد، اردوهای همه کشورها منابع عظیم بشری و مادی در این عرصه سرمایه گذاری میکنند. به این ترتیب طیارات بی پیلوت عصری MQ-9 Reaper، Wing Loong و «تسایخون» بوجود آمدند. در روسیه در این اواخر طیارات بی پیلوت نو نسبت عدم موجودیت صنایع الکترونی و ناکافی بودن دانش و ریزرف ها در این عرصه تولید نمی شدند. این بصورت غیرمستقیم ثابت می سازد که بدون تکنالوژی های شوروی صنایع نظامی روسیه به هیچ چیز قادر نمی باشد.

باوجود این همه ظهور طیاره بی پیلوت سنگین ضربتی «اخوتنیک» نشان داد که روسیه تا هنوز یکی از نیرومندترین کشورها با صنایع نظامی شمرده میشود. پره های عمودی در ناحیه دم Su-57 که در میدان پرواز های آزمایشی نظامی بوجود آمد، بدان معنی بود که روسیه از مدتها بدینسو مطالعات پیشبرد نبرد با استفاده مشترک از دستگاه های پروازی بی پیلوت و سرنشین دار آغاز کرده است. بسیاری وظایف خطرناک برای پیلوتان به طیارات بی پیلوت سپرده خواهند شد، چون با تفاوت از ضیاع جان انسان تلف شدن آنها پرابلم بزرگ نخواهد بود. در صورت بکاربرد مشترک طیارات بی پیلوت و دستگاه های پروازی سرنشین دار پیلوتان پاسخگوی قومانده طیارات بی پیلوت خواهند بود که قابلیت مانور را در شرایط فعالیت های محاربوی افزایش میدهد.

برای پیشبرد چنین نبرد روسیه طیاره شکاری ستیلس Su-57 و طیاره بی پیلوت ستیلس «اخوتنیک» مناسب برای یکدیگر در اختیار دارد. لازم است، تا  Su-57 یکجا با «اخوتنیک» فعالیت نماید و این کار امکان جلوگیری از فشار بر طیارات شکاری دیگر ستیلس را فراهم می سازد.

سمتگیری تحقیقات روسیه به تکنالوژی قومانده طیارات بی پیلوت امریکایی توسط F-35 شباهت زیاد دارد و هردو کشور برای این اهداف از طیارات شکاری-ستیلس استفاده میکنند. این یک بار دیگر ثابت می سازد که، باوجود زوال قدرت ملی، در عرصه امور طراحی که با دستگاه های پروازی بی پیلوت مربوط اند، روسیه از کشورهای دیگر عقب نمی ماند و ظهور طیاره بی پیلوت «اخوتنیک» بیانگر آنست که کشور در عرصه طیارات بی پیلوت و ستیلس-تکنالوژی ها هنوز در رده اول قرار دارد.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر