21:30 05 جون 2020
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

عقیده بر آنست که انسان معاصر از چیزهای زیادی مانند جنگ، فشارهای روانی، اعمال تروریستی، انکشاف سریع تکنالوژی ها و غیره هراس دارد. ساختار ترس وجوه مشترک زیادی با هراس های انسان باستانی دارد و حاوی عناصر است که ریشه مدنیتی دارند.

خبرنگار نشریه «سوسیال نویگاتور» با روانشناس یوسیف زیسلین، مولف اثر در باره روانشناسی کلینیکی و انتروپولوژی راجع به این صحبت نموده که شخص در شهر بزرگ باید از چه بترسد و فلکلور با تحقیقات زبانشناسی و سایکلوژیکی چه رابطه داشته میتواند.

- انسان معاصر شهرنشین از چه چیز هراس دارد؟

-  در شهر معاصر همه ترس هایی وجود دارد که هزار سال پیش وجود داشتند. شخص همیشه از چیزهای ناشناخته، وحشتناک، غیرقابل درک، ناآشنا و بیگانه می ترسد. این مجموعه باقی می ماند، اما محتوای "جعبه ها" در حال تغییر است. به گونه مثال، اکنون ترس های زیادی در رابطه با انکشاف تکنالوژی ها وجود دارد.

وحشت معنوی که در جامعه بروز می کند، ترس های فردی و چیزهای روانی ساختارهای کاملاً واضحی دارند که می توان با یکدیگر مقایسه کرد. اگر بفهمیم که انها از کدام "مکعب ها" ساخته شده، پس ما میتوانیم این قضیه را حل کنیم که با آنها چه کار کنیم. وقتی که ما باهمدیگر صحبت می کنیم، ترس های فردی و اجتماعی را عریان می سازیم و آنها کمتر وحشتناک تر می شوند. معمولاً ما از چیزهای ناشناخته می ترسیم، وقتیکه ما نمی توانیم تعیین کنیم که این چیست.-

- در شهر معاصر فشارهای روانی زیادی وجود دارد. آیا می توان گفت ساکنان یک شهر بزرگ نسبت به ساکنان حومه شهر، بیشتر دچار ترس میشوند؟

- فکر می کنم، نه خیر. به نظر می رسد که در شرایط وضع اضطراب باید تعداد ترس ها و جنون ها افزایش یابد، اما این طور نیست. بطور مثال اسرائیل یاداوری میکنم، جای که من زندگی میکنم. هنگام که اقدام نظامی صورت می گیرد، میزان ترس های روانی، برخلاف، کاهش می یابد، ولی افزایش نمی یابد. این امر را می توان به تعداد مراجعه به دفتر پذیرش کلینیک های معالجه امراض روانی پیگیری کرد. با ترس از شهر بزرگ به همین ترتیب: اینترنت، مترو، تشخیص چهره، چیزهای مختلف تکنالوژیکی باعث افزایش تعداد بیماران نمی شود، بلکه فقط موضوع جدید را اضافه می کند. معلمان من می گفتند که در دهه 60 تعداد زیادی بیماران بوجود آمدند که در باره فضا می اندیشیدند. قبل از پرواز گاگارین، این موضوع جالب نبود. اما بطور کل، تعداد دیوانه ها مانند گذشته باقی مانده است، آن همیشه تقریباً یکسان است.

- مطالعه رابطه بین فولکلور و ترس بر روانشناسی چگونه تأثیر میناید؟ آیا می توانید مثال های از رابطه متقابل را که شما ردیابی نموده اید، بیان کنید؟-

- در اینجا دو عرصه وجود دارد: نظری و عملی. نکته نظری این است که روانشاسی در وضعیت بسیار دشوار و بدوی قرار دارد. از لحظه ای که داروهای موثر بوجود آمده، برای طبیبان فکرکردن بر این دلچسپ شد که چرا بیمار این یا آن قصه را بیان میکند. این امر باعث برخورد رسمی و ساده سازی امور روانشاسی شده است. اگر به این روش پیش برویم، پس می توان تمام طبابت روانی را به تشخیص کمپیوتری مبدل ساخت.

فولکلور امروزی قصه کفش های بوریایی نیست، بلکه ترکیبی از سوژه فولکلور با تحقیقات ژنتیکی، زبانی و روانشناسی است. این به ما فرصتی این درک را فراهم می سازد که ما چگونه میلیون ها سال پیش تشکل یافتیم، چگونه این یا آن سوژه توسعه یافته است. این برای باستان شناسی، مردم شناسی و تاریخ مهم است. اما برای طبابت روانشناسی این مهم است که چرا به طور ناگهانی نوعی عصبانیت کتلوی بوجود می آید. گروهی از افراد ناگهان در یک زمان خاص و در یک مکان مشخص عقل خود را از دست میدهند و دیوانه می شوند. با مطالعه مزخرفات آنها، روشن می شود که آنها از یک سوژه استفاده می کنند که به منطقه آنها منحصر می باشد. اگر چنین سوژه در محل آنها وجود نداشته باشد، پس این پدیده توده ای رخ نخواهد داد.

 - شما- چه فکر میکنید، آیا مردم آینده که در قرن پیشرفت علمی و جهانی شدن زندگی میکنند، دچار ترس های فلکلوری و منشای و اساطیری قرار خواهند گرفت؟

- البته ، بلی. اگر شما هر متن انجیل را که 2500 سال پیش ایجاد شده، بخوانید و به خصوصیات روانشناسی نگاه کنید، آنها، مانند حال عین چیز اند.  شخص در این مدت تغییر نکرده و بعداً تغییر نخواهد کرد. او می تواند 3 تیلفون و 5 کمپیوتر داشته باشد، در او میتوان چیپ جابجا کرد، اما مانند گذشته عمل خواهد کرد. نوع دیگر انسان شناسی هنوز در افق دیده نمی شود.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر