د خپرونوپروګرام

 

د خپرونو څپې او فریکونسۍ :

د دستګاه د تړلو ځای راډیویي څپې د خپرونو وخت د خپرونو ورځې
Aibak  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Andkoi  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Arghandab  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Asadabad  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Bamyan  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Chekhcheran  93 17.00-18.00 هره ورځ
Charrikar  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Daykondi  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Doshi  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Faizabad  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Farah  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Gashm  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Gardiz  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Ghanzi  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Heart  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Jowzjan  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Jalal Abad (Khewa)  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Jalal Abad  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Kabul  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Kholm  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Khost O Farang  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Kunar  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Kandahar  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Kandahar (Spin Boldak)  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Khost  96,4 17.00-18.00 هره ورځ
Kunduz  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Khana Abad  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Kunduz (Emam Sahab)  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Kapisa  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Ljalal Abad (Ghanikhal)  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Lashkargah  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Maimana  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Mazar-e-Sharif  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Mehterlam  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Maidanshar  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
North Takhar  92,9 17.00-18.00 هره ورځ
Nemroze  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Norestan  93 17.00-18.00 هره ورځ
Pangsher  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Pangwahi  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Polekhomre  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Qalat  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Qalai Now  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Qarghai  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Sar-e-Pul  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
SHabarqan 93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Sorobi  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Shendand  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Sharan  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Salang  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Taloqan  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Terinkot  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Torqandi  93,5 17.00-18.00 هره ورځ
Urgon  93,5 17.00-18.00 هره ورځ

 

 

 

Satellite Yamal-202 (49E)

Downlink frequency 3743 MHz

(49.0°) Polarization CL

13.00-15.00 UTC

Format DVB-S

SR 34075 kbps

Channel (service) – «Radio CH 43»

 

Express AM22

 

Downlink frequency 11044 MHz

 

(53.0°) Polarization CL

 

13.00-15.00 UTC

 

Format DVB-S

 

SR 34075 kbps

 

Channel (service) – «Radio CH 43»

 

 

 
برېښنالیک