05:37 23 سپتمبر 2018
  • شیما عبدالرحمان ملکه زیبائی عراق
  • شرکت کنندگان کانکور ملکه زیبائی عراق
  • شرکت کنندگان کانکور ملکه زیبائی عراق
  • شرکت کنندگان کانکور ملکه زیبائی عراق
  • شرکت کنندگان کانکور ملکه زیبائی عراق
  • شرکت کنندگان کانکور ملکه زیبائی عراق
  • شیما عبدالرحمان ملکه زیبائی عراق
  • شرکت کنندگان کانکور ملکه زیبائی عراق
© AP Photo / Karim Kadim
شیما عبدالرحمان ملکه زیبائی عراق

برای اولین بار از سال 1973 تا کنون کانکور ملکه زیبائی عراق برگزار شد

برای اولین بار در سال 1972 کانکور ملکه زیبائی عراق برگزار گردید. فاینل کانکور در یکی از هوتل های بغداد صورت گرفت که در نتیجه، تاج ملکه زیبائی به شیما عبدالرحمان دختر 20 ساله عراقی اعطا گردید که زاده شهر کرکوک میباشد.

جمعاً در کانکور تقریباً 150 دحتر جوان شرکت ورزیدند، یک تعداد از آنها در اثر تهدیدات مجبور شدند از شرکت در کانکور امتناع ورزند.

 

عکس های دیگر