13:44 24 سپتمبر 2018
 • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • افسر نظامی آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • افسر نظامی آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • افسر نظامی آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • خانم افسر- آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق
 • افسران زن آکادمی نظامی زنان در دمشق در حال آمادگی و تمرینات نظامی
 • افسران زن آکادمی نظامی زنان در دمشق در حال آمادگی و تمرینات نظامی
 • افسران زن آکادمی نظامی زنان در وقت صرف غذای ظهر
 • افسران زن آکادمی نظامی زنان در حال تمرینات نظامی فزیکی
© Sputnik / Valeriy Melnikov
محصلین آکادمی نظامی زنان در دمشق

آکادمی نظامی زنان در دمشق در حال آماده سازی این جنس ظریف در بخش خدمات سخت و ناعادلانه

آکادمی نظامی زنان در دمشق، جایی که در آن شجاع ترین دخترهای سوریه آموزش های رزمی و بدنی را سپری می کنند.

عکس های دیگر