15:25 14 نوامبر 2018
  • لو می لین  برنده مسابقه زیباییملکه ویتنام 2016
  • اشتراک کنندگان مسابقه زیبایی ملکه ویتنام 2016
  • اشتراک کننده مسابقه زیبایی ملکه زیبای ویتنام 2016
  • اشتراک کنندگان مسابقه زیبایی ملکه ویتنام 2016
  • اشتراک کنندگان مسابقه زیبایی ملکه ویتنام 2016
  • اشتراک کنندگان مسابقه زیبایی ملکه ویتنام 2016
  • برندگان مسابقه زیبایی ملکه ویتنام 2016
© AFP 2018 /
لو می لین برنده مسابقه زیبایی"ملکه ویتنام 2016"

برای برنده لقب "ملکه زیبای ویتنام 2016" تاج به ارزش 100 هزار دالر اعطا شد

لو می لین 20 ساله برنده مسابقه زیبایی "ملکه زیبایی ویتنام 2016" ش

عکس های دیگر