06:58 19 سپتمبر 2019
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
 • زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز
© AFP 2019 / Kim Won-Jin
زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویز

زندگی روزمره مردم کوریای شمالی در تصویر

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
 • نظر

عکس های دیگر