09:56 17 جنوری 2019
  • کودکان پس از بارش برف در کابل یخمالک می زنند
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
  • برف باری در کابل به روایت تصویر
© REUTERS / Mohammad Ismail
برف باری در کابل به روایت تصویر

برف باری در کابل به روایت تصویر

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

عکس های دیگر