04:44 25 مارچ 2019
  • اشتراک کنندگان مسابقه «ملکه زیبایی امریکا»، سال ۱۹۲۱
  • اشتراک کنندگان مسابقه «ملکه زیبایی امریکا»، سال ۱۹۲۶
  • اشتراک کنندگان مسابقه «ملکه زیبایی امریکا»، سال ۱۹۵۹
  • اشتراک کنندگان مسابقه «ملکه زیبایی امریکا»، سال ۱۹۶۹
  • اشتراک کنندگان مسابقه «ملکه زیبایی امریکا»، سال ۱۹۸۵
  • اشتراک کنندگان مسابقه «ملکه زیبایی امریکا»، سال ۱۹۸۵
  • اشتراک کنندگان مسابقه «ملکه زیبایی امریکا»، سال ۲۰۰۶
© AP Photo /
اشتراک کنندگان مسابقه «ملکه زیبایی امریکا»، سال ۱۹۲۱

سازماندهان مسابقه «ملکه زیبایی امریکا» اعلام کردند، که لباس بیکینی را از این مسابقات حذف میکنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

عکس های دیگر